Itálie - Jižní Toskánsko a ostrov Elba - bus

  • ubytování: hotelubytování: hotel
    strava: polopenzestrava: polopenze
    doprava: autokaremdoprava: autokarem
4 termíny od 15. června 2018
od 14 290 Kč
Přidat do oblíbených zájezdů

Zájezd do oblíbeného Toskánska, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, vinice - kde můžeme ochutnat místní renomovaná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží a panenskou krajinu přímořského parku Maremma. Poznámka : CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů. Celý popis ...
Itálie - Jižní Toskánsko a ostrov Elba - bus

Termíny a ceny

červen 2018

15.06. - 24.06.2018 pátek - neděle
polopenze autokarem
14 290 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
15.06. - 24.06.2018 pátek - neděle
polopenze autokarem (Praha)
14 290 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
15.06. - 24.06.2018 pátek - neděle
polopenze autokarem (Brno)
14 290 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
15.06. - 24.06.2018 pátek - neděle
polopenze autokarem (Ostrava)
14 290 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
15.06. - 24.06.2018 pátek - neděle
polopenze autokarem (Pardubice)
14 290 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - Marina di Cecina, 7x snídaně, pobytová taxa, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 3 990 Kč (povinné při nedoobsazení), 7x večeře 1 550 Kč, výlet na ostrov Elba 790 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob), výlet do Pisy 550 Kč, výlet 8. den 550 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 350 Kč

Popis zájezdu

Itálie - Jižní Toskánsko a ostrov Elba - bus

Zájezd do oblíbeného Toskánska, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, vinice - kde můžeme ochutnat místní renomovaná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží a panenskou krajinu přímořského parku Maremma.

Poznámka : CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
CK Poznání s.r.o.

Ubytování: hotel

v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: ráno příjezd do oblasti Toskánska. Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO, středověké opevněné městečko vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami. Krátce prohlídka středověké VOLTERY, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Odjezd do přímořského letoviska na ubytování.
3. den: pobyt u moře.
4. den: celodenní výlet za etruskými sídly. Vysoko nad jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme město s jedinečnou polohou PITIGLIANO, bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. Pokračujeme do městečka SOVANA, jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – NECROPOLI DI SOVANA, via cave – hloubené cesty vytesané do skály Etrusky, hrobka Tomba Ildebranda. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních horkých pramenů. Relaxace v sirných termálních lázních. Návrat na ubytování.
5. den: pobyt u moře. Pro zájemce možný půldenní fakult. výlet do PISY, města proslulého svou šikmou věží.
6. den: celodenní fakult. výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s terasovitou zahradou. Na prohlídku půvabných vesniček vyjedeme do hor - vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování.
7. den: výlet do hl. města stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou památek - náměstí PIAZZA DANTE s katedrálou sv. Vavřince, socha Canapone Monument, věnovaná Leopoldovi II. Toskánskému, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi. Pokračujeme do "Toskánské oázy" - MONTE ARGENTARIO, čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy "tomboll", laguny. Volno a odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších plážích.
8. den: pobyt u moře. Pro zájemce možný půldenní fakult. výlet do jednoho z nejkouzelnějších měst Itálie SIENY (UNESCO), prohlídka středověkého centra - náměstí PIAZZA DEL CAMPO s Palazzo Comunale, zvonice Torre del Mangia, úchvatně zdobená sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely a paláci.
9. den: po snídani odjedeme do FLORENCIE (UNESCO) – perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, most Ponte Vecchio s krásnými pohledy na město, kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galieo a další), uličky starého města, posezení u šálku dobré italské kávy, ochutnání místních specialit. Večer odjezd do ČR.
10. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Podobné zájezdy