Jižní Toskánsko A Ostrov Elba, Etruská Sídla, Tyrkysové Moře

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
1 termín od 1. září 2017
od 13 990 Kč
14 890 Kč
Přidat do oblíbených zájezdů

Zájezd nás zavede do turistům zaslíbeného kraje, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, vinice - kde můžeme ochutnat místní renomovaná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží Toskánska a panenskou krajinu přímořského parku Maremma. Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová San Gimignano – Voltera - ostrov Elba: Portoferraio – Poggio – Marciana – Monte Capanne - Procchio – Pitigliano – Sovana – Saturnia – Monte Argentario - Grosseto - Siena 1. den zájezdu Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 2. den zájezdu R... Celý popis ...

září 2017

01.09. - 10.09.2017 pátek - neděle
polopenze autokarem
14 890 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
01.09. - 10.09.2017 pátek - neděle
polopenze autokarem (Praha)
Sleva 6%14 890 Kč 13 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

Slevy

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Cena zahrnuje

 • 7x polopenzi (snídaně, večeře 3chodové menu)
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - oblast Follonica
 • dopravu lux. klim. busem
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 3 990 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • fakult. výlet 7.den 400 Kč (min. 25 osob)
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč
 • vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • výlet na ostrov Elba 790 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob)

Jižní Toskánsko A Ostrov Elba, Etruská Sídla, Tyrkysové Moře

Zájezd nás zavede do turistům zaslíbeného kraje, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, vinice - kde můžeme ochutnat místní renomovaná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží Toskánska a panenskou krajinu přímořského parku Maremma.
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

San Gimignano – Voltera - ostrov Elba: Portoferraio – Poggio – Marciana – Monte Capanne - Procchio – Pitigliano – Sovana – Saturnia – Monte Argentario - Grosseto - Siena

1. den zájezdu Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 2. den zájezdu Ráno příjezd do oblasti půvabného Toskánska. Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO , klenot Toskánska, středověké opevněné městečko vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami a toskánskými specialitami. Krátce prohlídka i středověké VOLTERY , větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po prohlídce odjezd do přímořského letoviska jižního Toskánska na ubytování. 3. den zájezdu Pobyt u moře. 4. den zájezdu Fakultativní celodenní výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov ELBA , úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO , někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s terasovitou zahradou. Na prohlídku půvabných vesniček vyjedeme do hor: vesnička POGGIO , příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA , malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování. 5. den zájezdu Pobyt u moře. 6. den zájezdu Výlet za etruskými sídly. Vysoko nad jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme město s jedinečnou polohou PITIGLIANO , bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. Pokračujeme do městečka SOVANA , jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – Necropoli di Sovana , via cave – hloubené cesty vytesané do skály Etrusky, hrobka Tomba Ildebranda. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních horkých pramenů. Relaxace v sirných termálních lázních. Návrat na ubytování. 7. den zájezdu Pobyt u moře nebo dle zájmu (min. 25 účastníků) fakultativní výlet do "Toskánské oázy" - MONTE ARGENTARIO , čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy "tomboll", laguny. Individuální volno a odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších pěkných plážích. 8. den zájezdu Polodenní výlet do hlavního města stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou kulturních památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince , zvonicí a socha Canapone Monument, věnovaná Leopoldovi II. Toskánskému, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi, individuální volno. Návrat na hotel a pobyt u moře. 9. den zájezdu Odjedeme do jednoho z nejkouzelnějších měst celé Itálie SIENY , prohlídka středověkého centra (UNESCO) - hlavní náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale, zvonice Torre del Mangia, úchvatně zdobená sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. 10. den zájezdu Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 01.09. - 10.09. odjezd A, B, G, L

Pořadatelem zájezdu je CESTOVKA POHODA s.r.o.