Jižní Toskánsko A Ostrov Elba, Etruská Sídla, Tyrkysové Moře

Zájezd nás zavede do turistům zaslíbeného kraje, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, vinice - kde můžeme ochutnat místní renomovaná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží Toskánska a panenskou krajinu přímořského parku Maremma.
Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

San Gimignano – Voltera - ostrov Elba: Portoferraio – Poggio – Marciana – Monte Capanne - Procchio – Pitigliano – Sovana – Saturnia – Monte Argentario - Grosseto - Siena

1. den zájezdu Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 2. den zájezdu Ráno příjezd do oblasti půvabného Toskánska. Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO , klenot Toskánska, středověké opevněné městečko vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami a toskánskými specialitami. Krátce prohlídka i středověké VOLTERY , větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po prohlídce odjezd do přímořského letoviska jižního Toskánska na ubytování. 3. den zájezdu Pobyt u moře. 4. den zájezdu Fakultativní celodenní výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov ELBA , úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO , někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s terasovitou zahradou. Na prohlídku půvabných vesniček vyjedeme do hor: vesnička POGGIO , příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA , malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování. 5. den zájezdu Pobyt u moře. 6. den zájezdu Výlet za etruskými sídly. Vysoko nad jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme město s jedinečnou polohou PITIGLIANO , bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. Pokračujeme do městečka SOVANA , jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – Necropoli di Sovana , via cave – hloubené cesty vytesané do skály Etrusky, hrobka Tomba Ildebranda. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních horkých pramenů. Relaxace v sirných termálních lázních. Návrat na ubytování. 7. den zájezdu Pobyt u moře nebo dle zájmu (min. 25 účastníků) fakultativní výlet do "Toskánské oázy" - MONTE ARGENTARIO , čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy "tomboll", laguny. Individuální volno a odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších pěkných plážích. 8. den zájezdu Polodenní výlet do hlavního města stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou kulturních památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince , zvonicí a socha Canapone Monument, věnovaná Leopoldovi II. Toskánskému, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi, individuální volno. Návrat na hotel a pobyt u moře. 9. den zájezdu Odjedeme do jednoho z nejkouzelnějších měst celé Itálie SIENY , prohlídka středověkého centra (UNESCO) - hlavní náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale, zvonice Torre del Mangia, úchvatně zdobená sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. 10. den zájezdu Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
  • ubytování: různéubytování: různé
    strava: polopenzestrava: polopenze
    doprava: autokaremdoprava: autokarem