Rumunsko - Tajemná Transylvánie

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Rumunsko - Tajemná Transylvánie

Poznávací zájezd do Rumunska - Transylvánie, za tajemnými hrady hraběte Drákuly, do půvabných měst protkaných nezaměnitelnou historickou atmosférou, do hornaté a kulturně bohaté oblasti nacházející se ve střední části Rumunska. Transylvánie známá též Sedmihradsko, není jen Drákula, ale především strhující příroda – krásné louky, hory, jeskyně a majestátní Karpaty, které tuto část Rumunska lemují ze tří stran. Pojeďte s námi poznat místa, kde se dodnes žije tradičním způsobem. Na závěr zájezdu si dopřejeme odpočinek na mořském pobřeží, v známém letovisku Constata – Mamaia.

Sibiu – Codlea – Bran – Brašov – Sinaia – Sinaiský klášter – Velký a Malý Peleš – pohoří Bucegi – Bábelská sfinga – Bukurešť – Constanta - Mamaia

Zájezd provází Petr Horák.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR (cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Slovensko a Maďarsko.
2. den: Brzy ráno překročíme rumunské hranice a vydáme se za poklady Sedmihradska – Transylvánie . Přejedeme přes řeku Mureš u Aradu a pokračujeme do SIBIU . Dopoledne návštěva jednoho z největších evropských muzeí pod otevřeným nebem v oblasti Dumbravského lesa u Sibiu. Jedinečný skanzen nahlíží do starých vesnic a mlýnů, na tradiční pestrou škálu unikátních technických zařízení rumunského venkova a skrývá se zde téměř celé Rumunsko. Ubytování v hotelu ve městě dle časových možností po prohlídce skanzenu nebo až večer. Odpoledne návštěva historického centra města SIBIU - pravoslavná bazilika rumunské církve Boží moudrosti, protestanský kostel, školy německých obyvatel, kupecké domy z 16. a 17. stol., Lhářův most opředený pověstmi, evangelická katedrála, v jejíž kryptě je uloženo tělo Drákulova syna a mnoho dalších zajímavosti města.
3. den: Cesta Transylvánií. Zastavíme v městečku CODLEA s typickým opevněným kostelem, sýpky v opevnění kostelů. Navštívíme hrad BRAN , kde údajně pobýval kníže Drácula. Odpoledne BRAŠOV, město obklopené Jižními Karpatami tzv. "Transylvánskými Alpami". Prohlídka a procházka "černým Salcburkem" Brašovem, středověké centrum, zachovalé hradby, klenot gotické architektury Katedrála z čediče , židovská čtvrť, nejužší ulička Strada Sforri a Stará radnice. Ubytování v horském městečku Sinaia.
4. den: V údolí řeky Prahovy navštívíme SINAISKÝ KLÁŠTER , který založil rytíř Mihail Cantacuzio r. 1695, po svém návratu z cesty ke klášteru sv. Kateřiny na Sinaji. Pravoslavný klášter skýtá vzácné náboženské objekty, ikony, knihy, keramiku. Následují zámky VELKÝ a MALÝ PELEŠ, postavené jako letní sídla rumunským králem Carolem I. Pracoval zde i český architekt Karel Limann. Odpoledne vyjedeme do pohoří BUCEGI , které je součástí horského pásma Karpat, Pokračujeme jeepy pod skalní útvar BÁBELSKÁ SFINGA a výšlap k ní (malé převýšení, ale turistické boty podmínkou) s panoramatickými výhledy do okolí, v případě nepřízni počasí je možná alternativa jeepy na náhorní plošiny a do malebných údolí pohoří Bucegi s možností návštěvy jeskyně Ialomita, která má krápníkovou výzdobu a kapli pravoslavných poustevníků. Návrat na hotel. Možnost individuální procházky po horských lázních SINAIA s mnoha vilami a parky, obdoba naší Karlovy Studánky. Sinaia byla také letním sídlem velkého rumunského skladatele George Enescu, dle časových možností návštěva jeho muzea Vila Luminis. Odjezd na ubytování.
5. den: Prohlídka hl. města Rumunska BUKUREŠT , navštívíme majestátní budovu Parlamentu, uvidíme hrob prezidenta Ceaušesca, podíváme se k Hlavní katedrále rumunské ortodoxní církve se sídlem jejich metropolity – patriarchy, projdeme se historickým centrem města se Starým knížecím dvorem – místo řemeslnických dílen, shlédneme secesní nákupní pasáže, Památník nezávislosti, bývalý Královský palác . Odpoledne přejedeme k nedalekému pobřeží Černého moře do letoviska Constanta - Mamaia na ubytování.
6. den: Odpočinek u moře , koupání na plážích letoviska Mamaia s délkou cca 8 km. S průvodcem možná prohlídka letoviska CONSTANTA - symbol města Kasino (exteriér), katedrála sv. Petra a Pavla, Janovský maják aj.
7. den: Pobyt u moře , letovisko Mamaia, odpočinek. V podvečerních hod. odjezd do ČR.
8. den: V poledních hodinách příjezd do ČR.