Rumunsko - Tajemná Transylvánie A Mamaia

Poznávací zájezd do Rumunska - Transylvánie, za tajemnými hrady hraběte Drákuly, do půvabných měst protkaných nezaměnitelnou historickou atmosférou, do hornaté a kulturně bohaté oblasti nacházející se ve střední části Rumunska. Transylvánie známá též Sedmihradsko, není jen Drákula, ale především strhující příroda – krásné louky, hory, jeskyně a majestátní Karpaty, které tuto část Rumunska lemují ze tří stran. Pojeďte s námi poznat místa, kde se dodnes žije tradičním způsobem. Na závěr zájezdu si dopřejeme odpočinek na mořském pobřeží, v známém letovisku Constata – Mamaia. Sibiu – Codlea – Bran – Brašov – Sinaia – Sinaiský klášter – Velký a Malý Peleš – pohoří Bucegi – Bábelská sfinga – Mamaia – Constanta – Bukurešť Zájezd do Rumunska provází Petr Horák. Celý popis

Rumunsko - Tajemná Transylvánie A Mamaia

Termíny a ceny

26.07. - 02.08.2024 pátek - pátek
snídaně autokarem
13 490 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

  • 5x snídani formou bufetu,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • 1lůžk. pokoj 3500 Kč,
  • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
  • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
  • Fakultativní příplatek:
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 360 Kč
  • MĚNA A KURZ
  • UPOZORNĚNÍ
  • vstupné, lanovky, jeepy a vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"

Popis zájezdu

Rumunsko - Tajemná Transylvánie A Mamaia

Poznávací zájezd do Rumunska - Transylvánie, za tajemnými hrady hraběte Drákuly, do půvabných měst protkaných nezaměnitelnou historickou atmosférou, do hornaté a kulturně bohaté oblasti nacházející se ve střední části Rumunska. Transylvánie známá též Sedmihradsko, není jen Drákula, ale především strhující příroda – krásné louky, hory, jeskyně a majestátní Karpaty, které tuto část Rumunska lemují ze tří stran. Pojeďte s námi poznat místa, kde se dodnes žije tradičním způsobem. Na závěr zájezdu si dopřejeme odpočinek na mořském pobřeží, v známém letovisku Constata – Mamaia.

Sibiu – Codlea – Bran – Brašov – Sinaia – Sinaiský klášter – Velký a Malý Peleš – pohoří Bucegi – Bábelská sfinga – Mamaia – Constanta – Bukurešť

Zájezd do Rumunska provází Petr Horák.

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 20.08. - 27.08 Odjezd C + Bratislava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelech *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
5x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR (cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Slovensko a Maďarsko.
2. den: Brzy ráno překročíme rumunské hranice a vydáme se za poklady Sedmihradska – Transylvánie . Přejedeme přes řeku Mureš u Aradu a pokračujeme do SIBIU . Dopoledne návštěva jednoho z největších evropských muzeí pod otevřeným nebem v oblasti Dumbravského lesa u Sibiu. Jedinečný skanzen nahlíží do starých vesnic a mlýnů, na tradiční pestrou škálu unikátních technických zařízení rumunského venkova a skrývá se zde téměř celé Rumunsko. Ubytování v hotelu ve městě dle časových možností po prohlídce skanzenu nebo až večer. Odpoledne návštěva historického centra města SIBIU - pravoslavná bazilika rumunské církve Boží moudrosti, protestanský kostel, školy německých obyvatel, kupecké domy z 16. a 17. stol., Lhářův most opředený pověstmi, evangelická katedrála, v jejíž kryptě je uloženo tělo Drákulova syna a mnoho dalších zajímavosti města.
3. den: Cesta Transylvánií. Zastavíme v městečku CODLEA s typickým opevněným kostelem, sýpky v opevnění kostelů. Navštívíme hrad BRAN , kde údajně pobýval kníže Drácula. Odpoledne BRAŠOV, město obklopené Jižními Karpatami tzv. "Transylvánskými Alpami". Prohlídka a procházka "černým Salcburkem" Brašovem, středověké centrum, zachovalé hradby, klenot gotické architektury Katedrála z čediče , židovská čtvrť, nejužší ulička Strada Sforri a Stará radnice. Ubytování v horském městečku Sinaia.
4. - 5. den: V údolí řeky Prahovy navštívíme SINAISKÝ KLÁŠTER , který založil rytíř Mihail Cantacuzio r. 1695, po svém návratu z cesty ke klášteru sv. Kateřiny na Sinaji. Pravoslavný klášter skýtá vzácné náboženské objekty, ikony, knihy, keramiku. Následují zámky VELKÝ a MALÝ PELEŠ, postavené jako letní sídla rumunským králem Carolem I. Pracoval zde i český architekt Karel Limann. Odpoledne vyjedeme do pohoří BUCEGI , které je součástí horského pásma Karpat, Pokračujeme jeepy pod skalní útvar BÁBELSKÁ SFINGA a výšlap k ní (malé převýšení, ale turistické boty podmínkou) s panoramatickými výhledy do okolí, v případě nepřízni počasí je možná alternativa jeepy na náhorní plošiny a do malebných údolí pohoří Bucegi s možností návštěvy jeskyně Ialomita, která má krápníkovou výzdobu a kapli pravoslavných poustevníků. Návrat na hotel. Možnost individuální procházky po horských lázních SINAIA s mnoha vilami a parky, obdoba naší Karlovy Studánky. Sinaia byla také letním sídlem velkého rumunského skladatele George Enescu, dle časových možností návštěva jeho muzea Vila Luminis. Odjezd na ubytování.
6. den: Pobyt u moře , letovisko Mamaia, odpočinek.
7. den: Ráno odjezd k prohlídce hl. města Rumunska BUKUREŠŤ , navštívíme majestátní budovu Parlamentu , podíváme se k Hlavní katedrále rumunské ortodoxní církve se sídlem jejich metropolity – patriarchy, projdeme se historickým centrem města se Starým knížecím dvorem – místo řemeslnických dílen, shlédneme secesní nákupní pasáže, Památník nezávislosti, bývalý Královský palác . Ve večerních hodinách odjezd.
8. den: V poledních hodinách příjezd do ČR.