Řecko - velký okruh - zpět letecky

Ubytování: hotel Doprava: kombinovaná Strava: polopenze
žádný termín od 15. května 2024

Cena zájezdu

od 27 990 Kč


Podrobný poznávací zájezd do Řecka nabízí možnost seznámit se s dlouhou historií této středomořské země, která nabízí četné antické památky (Athény, četné památky na Peloponésu, starobylá věštírna v Delfách), ale také památky křesťanské, kterým dominují zavěšené skalní kláštery v Meteoře. Zpáteční cestu si zkrátíte letecky z Athén. Celý popis

Řecko - velký okruh - zpět letecky

Termíny a ceny

květen 2024

15.05. - 24.05.2024 středa - pátek
polopenze kombinovaná
27 990 Kč
cena za 10 dní (8 nocí)
29.05. - 07.06.2024 středa - pátek
polopenze kombinovaná
27 990 Kč
cena za 10 dní (8 nocí)

říjen 2024

09.10. - 18.10.2024 středa - pátek
polopenze kombinovaná
27 990 Kč
cena za 10 dní (8 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • 8x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 7x polopenzi + 1x snídani v Athénách
 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • výlety dle programu
 • leteckou dopravu Athény - Praha vč. let. tax
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu (splatná na místě)

Výlety

 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 5450 Kč)
 • pojištění léčebných výloh a storna do 65 000 Kč (příplatek: 770 Kč)

  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Popis zájezdu

Řecko - velký okruh - zpět letecky

Podrobný poznávací zájezd do Řecka nabízí možnost seznámit se s dlouhou historií této středomořské země, která nabízí četné antické památky (Athény, četné památky na Peloponésu, starobylá věštírna v Delfách), ale také památky křesťanské, kterým dominují zavěšené skalní kláštery v Meteoře. Zpáteční cestu si zkrátíte letecky z Athén.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách směr Maďarsko.
2. den: SOLUŇ (UNESCO) - Příjezd do Makedonie, srdce starověké helénistické říše. Navštívíme SOLUŇ (UNESCO), druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely - Agios Dimítrios - největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající tu v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města.
3. den: Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi, zde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna. Navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika ze šesti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.
4. den: Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa – posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos – Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS, zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování v Athénách.
5. den: Prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka – historické jádro Athén, největší chrám v Řecku – chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování.
6. den: Odjezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku.
7. den: Pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo. V ranních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA, mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.
8. den: Ráno odjedeme do významného antického města – starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu – areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGETOS na ubytování v oblasti Olympie.
9. den: Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum – jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer z Patrasu do Athén . Ubytování v Athénách.
10. den: Snídaně a dle let. řádu transfer na letiště a odlet do ČR.